ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย.62)

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2662

1. โครงการฝึกอบรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลักสูตร World Wide Web Elderly วันที่ 22, 23 สิงหาคม 2562 และ 29, 30 สิงหาคม 2562

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. ประจำปี 2562 มีนาคม – กันยายน 2562

KU Digital Day

1. IT Workshop by OCS/KU & CISCO: Transformation to Smart KU วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

2. การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยสื่อและเครื่องมือดิจิทัล วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

3. Initiation AI “Artificial Intelligent” วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

4. Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลกับการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

5. Cyber Security ภัยคุกคามไซเบอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

6. Next-Generation WLAN วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

7. Power of AI for KU  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 903 ชั้น 9 สบค.มก.

8. OCS-Huawei Tech Talk #1  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

Trend Talk by OCS/KU

1. Trend Talk #1: บทบาทศูนย์ฝึกอบรมยุคดิจิทัลในฐานะ Facilitator for (Self-) Mastery Learning วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 สบค.มก.

2. Trend Talk #2: สังคมสร้างภาพ(ลักษณ์) วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สบค.มก.

3. Trend Talk #3: How To Viral Video Content วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

4. Trend Talk #4: Digital Marketing พลิกโฉมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

5. Trend Talk #5: Show & Share content creator with iPad+Apple pencil วันที่ 21 มีนาคม 2562
เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

6. Trend Talk #6:  Cyberbullying ภัยคุกคามทางออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

7. Trend Talk #7: KU Community by Workplace วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

8. Trend Talk #8: Marketing Automation via Chatbot วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

KU Digital Literacy

  1. โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1 วันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 สบค.มก.
  2. โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #2 วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 สบค.มก.