ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 – ก.ย.62)

KU Digital Day

1. IT Workshop by OCS/KU & CISCO: Transformation to Smart KU วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

2. การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยสื่อและเครื่องมือดิจิทัล วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

3. Initiation AI “Artificial Intelligent” วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

4. Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลกับการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

5. Cyber Security ภัยคุกคามไซเบอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

Trend Talk by OCS/KU

1. Trend Talk #1: บทบาทศูนย์ฝึกอบรมยุคดิจิทัลในฐานะ Facilitator for (Self-) Mastery Learning วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 สบค.มก.

2. Trend Talk #2: สังคมสร้างภาพ(ลักษณ์) วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สบค.มก.

3. Trend Talk #3: How To Viral Video Content วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

4. Trend Talk #4: Digital Marketing พลิกโฉมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

5. Trend Talk #5: Show & Share content creator with iPad+Apple pencil วันที่ 21 มีนาคม 2562
เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.