โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560

ocsS

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 5 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตร วันที่ ค่าลงทะเบียน
1. การใช้งาน Microsoft Word
เพื่อการจัดทำหนังสือ
27 – 28 มิถุนายน 2560  /
9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)
3,000 บาท
2. การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel
เพื่อการรายงานผลด้วย Dashboard
29 – 30 มิถุนายน 2560  /
9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)
4,000 บาท
3. การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย
Google Form Online & Add on อย่างมืออาชีพ
 วันที่  23-24 พฤษภาคม 2560  /
9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)
 3,000 บาท
4. การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย
โปรแกรม R 
 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 /
9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ)
 4,500 บาท
5. Info Graphic กับการทำงานยุคใหม่ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 /
9.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ)
3,000 บาท

27 ดาวน์โหลดเอกสาร

50 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560

50 รายละเอียดหลักสูตร

50 จดหมายเชิญเข้าร่วมการอบรม

28 จดหมายเชิญบุคลากร มก. 

28 จดหมายเชิญบุคคลทั่วไป

28 วิธีการสมัคร

1) ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ <<< 38| สมัครออนไลน์ที่นี่ | >>>

2) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร

50 การชำระเงิน

1) เงินสด ชำระได้ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7

2) เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

3) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย
(กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน
มาที่ 0-2562-0957 หรือส่ง E-Mail มาที่ cpcarn@ku.ac.th)

4) บุคลากร มก. โอนเงินรายได้หน่วยงาน มก. เข้าบัญชีรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (B5200/00391/60) ตั้งหนี้ชื่อ 29-B52000010

63 ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592
โทรสาร. 0-2562-0957
โทรศัพท์มือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th