โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร มก.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561 โดยรูปแบบการอบรมในปีนี้ จะแตกต่างจากเดิม คือ หลักสูตรจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เลือกให้ตรงกับความต้องการ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานได้จริง ดังนี้

 

กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ให้สำเร็จก่อนที่จะทำบันทึกส่งรายชื่อ
และโอนเงินมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์

วิธีการชำระเงิน >>> โอนเงินรายได้หน่วยงาน รหัสหน่วยงาน B52000010 ส่วนกลางสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ดาวน์โหลด Brochure PDF ที่นี่

2. รายละเอียดของหัวข้อที่จะอบรม

 ใบสมัครออนไลน์

 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อ

 สถานที่ฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร

ห้อง 502 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 คำชี้แจงเพิ่มเติม…

1. รับจำนวน 20 คน สำรอง 5 คน (ทุกหลักสูตร)
2. เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถทำเรื่องโอนเงินจากหน่วยงานของท่าน พร้อมทำบันทึกแจ้งชื่อผู้สมัครมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ทันทีค่ะ (สำเนาใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่านหลังจากกดปุ่ม “Submit” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติตัวบุคคลของผู้สมัครต่อไป)
3. หลักสูตร 3 ชั่วโมง จะมีอาหารว่างให้ 1 มื้อ (ไม่มีอาหารกลางวัน)
4. หลักสูตร 6 ชั่วโมง จะมีอาหารว่างให้ 2 มื้อ (ไม่มีอาหารกลางวัน)
5. เอกสารประกอบการอบรมจะได้รับเป็นไฟล์ PDF และขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสมุดโน้ต และปากกามาด้วยนะคะ 🙂
6. ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรหลังเข้ารับการอบรม