การประกวดผลงาน Digital KU Award ครั้งที่ 1

workflow

การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที

หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form”

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร มก. เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

38 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

2) สามารถสมัครได้ในประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม โดยกำหนดให้ประเภททีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน

49 เงื่อนไขการส่งผลงาน

1) แบบฟอร์มออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาด้วย Google Form

2) แบบฟอร์มออนไลน์ต้องนำไปใช้จริงในงานของหน่วยงาน และมีผลการตอบกลับของผู้ใช้งานแล้ว

3) สามารถส่งแบบฟอร์มออนไลน์เข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

49 วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

1) ส่งชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ปิดรับสมัครทีม 

2) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่  ปิดรับผลงาน 

=== ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ===

50 คู่มือการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

** สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

** ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

50 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form