KU Data-Driven Competition

::: เกี่ยวกับโครงการ :::

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการขับเคลื่อนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอรายงานด้วย Data Visualization และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการแข่งขัน การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและยกระดับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

::: ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด :::

1. นำเสนอข้อมูลของหน่วยงานด้วย Dashboard

2. ผลงานสามารถใช้เครื่องมือสร้าง Dashboard ใดก็ได้ เช่น Google Data Studio, PowerBI หรือ Tableau เป็นต้น

3. Dashboard ต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ (Link) โดยตั้งค่าการแชร์ (Share) เป็นสาธารณะ

::: คุณสมบัติของผู้สมัคร :::

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

::: ดาวน์โหลดเอกสาร :::

1. โครงการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที หัวข้อ KU Data-Driven Competition [โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์]

2. แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด |.docx| |.PDF|

3. แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับส่งรายละเอียด และลิงก์ของผลงาน 

(ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดรับผลงานในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564)

::: สถานที่จัดนิทรรศการ KU-DD | นำเสนอผลงาน | มองรางวัล :::

 ห้อง 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครานา 2019 (COVID-19)
[ https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/COVID-19%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A28.pdf ]
และมีการระบาดระลอกใหม่ นั้น จึงขอเลื่อนกิจกรรม KU-DD Coaching on Tour ทั้ง 4 วิทยาเขต ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กิจกรรม KU-DD Coaching on Tour

(สำหรับผู้แทนหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด)

สร้างไอเดียในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งาน รวมถึงการใช้เทคนิคในการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล

 คณะ/สำนัก/สถาบัน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด