Digital Literacy สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชการ มก.

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)


  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดฝึกอบรม และทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จึงขอเลื่อนวันที่และเวลา จากกำหนดการเดิมของทั้ง 3 โมดูล 4 รุ่น ออกไปก่อน โดยทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งกำหนดการใหม่ให้แก่ผู้สมัครทุกท่านได้รับทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ 


 Training: การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Up Digital Skill)

เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร Digital Literacy ประกอบด้วย Computing Fundamentals, Key Applications และ Living Online ที่ครอบคลุมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทั้ง 4 มิติ คือ การใช้ เข้าใจ การสร้าง และเข้าถึง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในยุคปัจจุบัน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 Test: IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Certification ถูกกำหนดมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ และความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างเป็นมาตรฐานสากล การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate เป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

 การอบรม และการทดสอบ

(1) อบรมแต่ละโมดูล เวลา 9:00 -14:00 น. ของวันที่ตามรุ่นที่ท่านสมัคร (เน้นเนื้อหา และ Workshop ที่ใช้ในการทดสอบ)

(2) ทดสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เวลา 15:00 – 16:00 น. ของวันที่อบรม

(3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมและการทดสอบทั้ง 3 โมดูล (Computing Fundamentals,
Key Applications และ Living Online) จึงจะได้รับประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification
*** กรณีสอบผ่านไม่ครบ 3 โมดูล จะได้รับใบรับรองการสอบผ่านเฉพาะโมดูลนั้น ๆ (ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้ในแต่ละโมดูล)

 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(1) บุคลากรขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานของท่าน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้แจ้งเวียนขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานของท่านแล้ว (ที่ อว ๖๕๐๑.๒๔/ว.๐๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓)

(2) กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ <<ดาวน์โหลดใบสมัคร>> และส่งใบสมัครมาที่ งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สบค.มก.

(3) ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าได้ ส่งใบสมัครในภายหลัง

 ลงทะเบียนออนไลน์ และตรวจสอบรายชื่อ

 รุ่นที่ Module 1:
Computing Fundamentals
Module 2:
Key Application
Module 3:
Living Online
รุ่นที่ 1รายชื่อ วันที่ 19 มี.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 18 มิ.ย. 63 /
9:00 – 16:00 น.
  วันที่ 6 ส.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
รุ่นที่ 2 รายชื่อ วันที่ 20 มี.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 19 มิ.ย. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 7 ส.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
รุ่นที่ 3 รายชื่อ วันที่ 21 พ.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 23 ก.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 13 ส.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 รุ่นที่ 4 รายชื่อ วันที่ 22 พ.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 24 ก.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.
 วันที่ 14 ส.ค. 63 /
9:00 – 16:00 น.

*** รับสมัครรุ่นละ 50 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและการทดสอบ

 ประโยชน์ที่ได้รับ

(1) บุคลากร มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) เพื่อความก้าวหน้าของสายงานตนเอง

(2) หน่วยงานของ มก. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

(3) มีการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

 ข้อมูลเพิ่มเติม

(1) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี 9 ด้าน

(2) หัวข้อการอบรม และการทดสอบ

(3) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.arit.co.th/certificate/ic3