รอบ 2 Digital Literacy สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชการ มก.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ส่งบันทึกข้อความไปยังคณะ เพื่อส่งรายชื่อ
นิสิตชั้นปีที่ 4 หรือบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ


 Training: การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Up Digital Skill)

เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร Digital Literacy ประกอบด้วย Computing Fundamentals, Key Applications และ Living Online ที่ครอบคลุมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทั้ง 4 มิติ คือ การใช้ เข้าใจ การสร้าง และเข้าถึง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในยุคปัจจุบัน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 Test: IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Certification ถูกกำหนดมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ และความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างเป็นมาตรฐานสากล การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate เป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

 ประโยชน์ที่ได้รับ

(1) บุคลากร มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) เพื่อความก้าวหน้าของสายงานตนเอง

(2) หน่วยงานของ มก. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

(3) มีการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

 ข้อมูลเพิ่มเติม

(1) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี 9 ด้าน

(2) หัวข้อการอบรม และการทดสอบ

(3) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.arit.co.th/certificate/ic3