KU Digital Literacy Assessment ประจำปี 2566

 

เพื่อประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มาประเมินศักยภาพทางด้านดิจิทัลของตนเอง ณ ศูนย์สอบของส่วนกลางบางเขน หรือศูนย์สอบของวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ หากนิสิตประเมินผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับประกาศนียบัตร KU Digital Literacy Certification แบบอิเล็กทรอนิกส์ รับรองความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

+++ รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล +++

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

วิทยาเขต ศูนย์สอบ
บางเขน Walk-in Exam ณ ห้อง Mini-Kits ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ลงทะเบียน ณ ศูนย์สอบ ห้อง Mini Kits ชั้น 1 สบค.

   
กำแพงแสน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตกำแพงแสน
สอบวันที่ 27, 28, 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567

สมัครออนไลน์

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

 
ศรีราชา อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
วิทยาเขตศรีราชา
สอบวันที่ 28, 29 กุมภาพันธ์ และ 1, 6 มีนาคม 2567

สมัครออนไลน์

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

 
สกลนคร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.9) ชั้น 2
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
สอบวันที่ 17, 18, 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดรับสมัคร

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

 
สุพรรณบุรี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สอบวันที่ 13 มีนาคม 2567
สมัครออนไลน์

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])