Advanced Google Form on Tour

2559-08-24_1158bangkhen

ภายใต้นโยบาย KU++ Super Plus อันประกอบไปด้วย Super Service, Super Infra และ Super Data  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น Super Data ของมหาวิทยาลัยต่อไป

50 วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มความพูนความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เพื่อเป็นตัวอย่างในการประยุกต์การนำฟอร์มออนไลน์มาใช้ในงานสำนักงาน
  • เพื่อเป็นการบริการวิชาการไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ

50 เกี่ยวกับหลักสูตร

50 สถานที่อบรม

วิทยาเขตศรีราชา : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9-209 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตกำแพงแสน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

บางเขน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

50 การสมัคร

37วิทยาเขตศรีราชา <<<สมัครออนไลน์|ตรวจสอบรายชื่อ>>>

38วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร <<<ตรวจสอบรายชื่อ>>> อบรมแล้ว

37วิทยาเขตกำแพงแสน <<<ตรวจสอบรายชื่อ>>> อบรมแล้ว

38บางเขน <<<ตรวจสอบรายชื่อ>>> ผู้สมัครเต็มจำนวน