โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ocsS

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคลากรของมหาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร

50 เกี่ยวกับโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร เช่น การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย  การทำงานร่วมกันผ่านทางเว็บ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิทยาการที่เพิ่งเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน เพราะบุคลากรไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงานได้  จึงทำงานด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการทำงานมาก และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556-2560 ในประเด็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน ICT อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะจัดฝึกอบรม ให้ความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

50 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการนำผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร

2) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

3) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน

50 เงื่อนไขในการสมัคร

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการอนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัด

2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรม

3) บุคลากรที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้  ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้าภายใน 3 วันก่อนการอบรม สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่  <<< 27แบบฟอร์มยกเลิกการเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560>>>

*** ผู้สมัครไม่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สมัครไว้และไม่ได้แจ้งยกเลิก ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อของท่านในหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป ***

60 วิธีการสมัคร

1) ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ <<< 38| สมัครออนไลน์ที่นี่ | >>>

2) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร

50 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

699329-icon-57-document-download-128 รายละเอียดหลักสูตร 

699329-icon-57-document-download-128 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

699329-icon-57-document-download-128 บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมการอบรม

50 ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592
โทรสาร. 0-2562-0957
โทรศัพท์มือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th