โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

ocsS

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคลากรของมหาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 หลักสูตร

50 เกี่ยวกับโครงการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร เช่น การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย  การทำงานร่วมกันผ่านทางเว็บ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิทยาการที่เพิ่งเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน เพราะบุคลากรไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงานได้  จึงทำงานด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการทำงานมาก และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556-2560 ในประเด็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน ICT อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะจัดฝึกอบรม ให้ความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

50 วัตถุประสงค์ของโครงการ

* เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการนำผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร

** เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

*** เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน

50 ขั้นตอนการสมัคร

* เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** ส่ง บันทึกข้อความ อนุมัติบุคคลให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สมัครจากหน่วยงานของท่าน โดยส่งมาที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทรสาร 0-2562-0957 หรือ อีเมล sudarat@ku.ac.th  ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

*** ผู้สมัคร ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ที่  37| สมัครออนไลน์ที่นี่ |

50 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

27 รายละเอียดหลักสูตร

27 แผ่นพับประชาสัมพันธ์

27 บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมการอบรม