หลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ ในสังกัด สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์!!! สำหรับท่านที่ยืนยันเข้ารับการอบรมทั้ง 4 หลักสูตร

  1. อบรมค่ายครูสพฐ. โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ขอให้ทุกท่าน Add LINE ID
  2. เข้า LINE -> ไปที่ Add Friends -> Search by ID -> พิมพ์ชื่อ @training.ocs.ku -> กด Search และ Add

หรือ Add Friends ผ่าน QR code


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครู โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการประชุมและแถลงข่าว เรื่อง การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และผู้ที่จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ และผ่านเกณฑ์การรับรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 [21-24 ก.ย. 60] รหัสหลักสูตร 6041-0002-01 : การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ loT ตามนโยบาย Thailand 4.0

 [29-30 ก.ค. และ 5-6 ส.ค. 60] รหัสหลักสูตร 6001-0254-01 : การพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษา สำหรับครูด้วยหลักการ Gamification

 [19-20 และ 26-27 ส.ค. 60] รหัสหลักสูตร 6001-0245-01 : การใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

 [9-10 และ 16-17 ก.ย. 60] รหัสหลักสูตร 6001-0042-01 : การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0


ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่นี่

วิธีการลงทะเบียน : ครูประจำการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่
http://training.obec.go.th/#/Login

      FAQ สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้ที่สนใจหลักสูตร


 แนะนำหลักสูตร