ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร และนิสิต มก.

1. KU Together: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก.

2. KU NEXT: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มก.

KU Digital Awards

1. KU Digital Award ครั้งที่  4

Digital Day (สัมมนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)

1. [29 พ.ย. 66] KU รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์: การหลอกหลวงทางอินเทอร์เน็ต (Scam)

2. [15 ธ.ค. 66] KU goes AI: AI for All