ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย.63)

 

Digital Day by OCS/KU

1. Data Privacy and Data Security วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

2. การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ และการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

3. Kasetsart University Digital Identtity วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9:30 – 11:30 น. ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

4. การประยุกต์ GIS สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 409 ชั้น 4 สบค.มก.

5. ผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนจากมือถือแบบง่าย วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9:00 – 15:00 น. ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

Trend Talk by OCS/KU

1. Trend Talk 1-63: Data Visualization with Google Data Studio วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9:30 – 11:30 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

2. Trend Talk 2-63: Train the Trainer IC3 วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

3. Trend Talk 3-63: รู้ทันข่าวลวง (Fake News) วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้อง 901 ชั้น 9 สบค.มก. <<<(ถ่ายทอดผ่านระบบ Notri Live)>>>

4. การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ KU Work & Learn from Home วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 9:30 – 12:00 น. ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

5. เทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโออย่างมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 509 ชั้น 5 สบค.มก.

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  1. Data Visualization with Google Sheet and Google Data Studio on Tour
  2. โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ให้แก่นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.