KU Data Visualization with Google Data Studio Competition

โครงการ KU Data Visualization with Google Data Studio Competition

ระยะที่ 1 Training: หลักสูตร Data Visualization with Google Sheet & Google Data Studio On Tour

::: ตารางการอบรม :::

สถานที่ วันที่ / เวลา    สมัคร

#1บางเขน:
ห้อง 509 ชั้น 5
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 27-28 ก.พ. 63

9:00-16:00 น.

จัดอบรมแล้ว |
ตรวจสอบรายชื่อ
รับสมัครจำนวน 50 คน
#2 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร:
ห้องเฟื่องฟ้า 1-411 ชั้น 4 
อาคารบริหาร

4 – 5 มี.ค. 63

9:00-16:00 น.

จัดอบรมแล้ว |
ตรวจสอบรายชื่อ
รับสมัครจำนวน 50 คน
#3 วิทยาเขตกำแพงแสน:
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสน

9 – 10 มี.ค. 63

9:00-16:00 น.

จัดอบรมแล้ว|
ตรวจสอบรายชื่อ
รับสมัครจำนวน 50 คน
#4 วิทยาเขตศรีราชา:
ห้องมัลติมีเดีย อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

12 – 13 มี.ค. 63

9:00-16:00 น.

จัดอบรมแล้ว |
ตรวจสอบรายชื่อ
รับสมัครจำนวน 50 คน

 รายละเอียดหลักสูตร

โครงการ KU Data Visualization with Google Data Studio Competition: ระยะที่ 1 Training

จำนวนผู้สมัครแต่ละวิทยาเขต

 การดำเนินการของโครงการฯ