ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 – ก.ย.65)

 

Digital Day by OCS/KU

1. สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และวิจัยอย่างไรให้โดนใจสร้างสรรค์ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ KU Webex

2. Presentation by Canva and Easy Eudation Game วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ KU Webex

Trend Talk by OCS/KU

1. Content Creator สร้างสรรค์สื่อให้ทันสมัย วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ KU Webex

2. เตรียมพร้อมชีวิตใหม่ในโลก Metaverse วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ KU Webex

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. KU NEXT: Digital Literacy by OCS ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

2. โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 และ รอบที่ 2 วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ ​2565

3. โครงการ KU NEXT: พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากร มก. ประจำปี 2565