ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 – ก.ย. 66)

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร และนิสิต มก.

1. KU Together: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก.

2. KU NEXT: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มก.

3. โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก. ประจำปีการศึกษา 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม)

4. โครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Open Source

5. โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (เดือนกันยายน – ตุลาคม)

KU Digital Awards

1. KU Digital Award ครั้งที่  3

Digital Day (สัมมนาด้านดิจิทัล)

1. สัมมนา วันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 38 ปี

2. [KU Data-Driven] พลังของข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล