KU Digital Literacy Assessment ประจำปี 2566

 

เพื่อประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มาประเมินศักยภาพทางด้านดิจิทัลของตนเอง ณ ศูนย์สอบของส่วนกลางบางเขน หรือศูนย์สอบของวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ หากนิสิตประเมินผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับประกาศนียบัตร KU Digital Literacy Certification แบบอิเล็กทรอนิกส์ รับรองความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

+++ รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล +++

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

วิทยาเขต ศูนย์สอบ
บางเขน Walk-in Exam ณ ห้อง Mini-Kits

ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ลงทะเบียน ณ ศูนย์สอบ ห้อง Mini Kits ชั้น 1 สบค.

รอบการทดสอบ ณ ศูนย์สอบของวิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี

ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 จะประกาศให้ทราบ ต่อไป