KU Digital Literacy Assessment ประจำปี 2566

 

เพื่อประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มาประเมินศักยภาพทางด้านดิจิทัลของตนเอง ณ ศูนย์สอบของส่วนกลางบางเขน หรือศูนย์สอบของวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ หากนิสิตประเมินผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับประกาศนียบัตร KU Digital Literacy Certification แบบอิเล็กทรอนิกส์ รับรองความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

+++ รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล +++

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

วิทยาเขต ศูนย์สอบ
บางเขน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 404
ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 25 – 29 กันยายน และ วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

ปิดรับสมัคร

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

   
กำแพงแสน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตกำแพงแสน
สอบวันที่ 25, 26, 28 กันยายน และ 2, 3, 5 ตุลาคม 2566

ปิดรับสมัคร

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

 
ศรีราชา อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
วิทยาเขตศรีราชา
สอบวันที่ 25, 26 กันยายน และ 2, 3 ตุลาคม 2566

ปิดรับสมัคร

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

 
สกลนคร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.9) ชั้น 2
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ยังไม่เปิดสอบ