ผลงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย.64)

 

Digital Day by OCS/KU

1. มก. พร้อมหรือยัง? สำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สบค.มก.

2. จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Deep Learning วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น.

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น.

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Tools and Interactive Design for Effective Online Learning วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อคลิปวิดีโอการเรียนรู้ แบบแทรกคำถามกับผู้เรียนด้วย Edpuzzle วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.

Trend Talk by OCS/KU

1. แนวโน้มการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 510 ชั้น 5 สบค.มก.

2. เทคโนโลยี AR & VR วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:30 – 12:00 น. ณ ห้อง 511 ชั้น 5 สบค.มก.

3. เทคโนโลยี AR & VR (Internal Trend Talk) สำหรับบุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 สบค.มก.

4. Depp Learning: การออกแบบการจัดกาเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น.

5. การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น.

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. KU NEXT: Digital Literacy by OCS ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

2. KU Data Driven Competition

3. KU Together: พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากร มก.

4. KU NEXT: Digital Literacy by OCS ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2564