โครงการ KU Together สำหรับบุคลากร มก.

<<< รายละเอียดของแต่ละหลักสุตร >>>

::: เกี่ยวกับโครงการ :::

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดให้บุคลากร นิสิต มก. ทำงานและเรียนจากทางบ้าน เพื่อความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) สำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงมีแนวทางการอบรมแบบออนไลน์ เป็นการปรับการเรียนรู้แบบ New Normal เพื่อให้การเรียนรู้แบบไม่มีข้อจำกัด แม้มีสถานการณ์โรคระบาด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำโครงการ KU Together ให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ในช่วงที่ทำงานจากบ้าน (Work from home) หรือ แม้แต่กลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้ว (Work on Site) ก็ยังสามารถใช้รูปแบบการอบรมแบบออนไลน์ได้ โดยยังคงมาตรการ social distancing ไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ 100%  เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

::: วัตถุประสงค์ :::

  • เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการนำผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของบุคลากรในองค์กร
  • เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

::: เงื่อนไขการรับสมัคร และการอบรม :::

  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • จำนวนรับสมัครหลักสูตรละ 50 คน
  • รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ผ่านระบบ KU Webex
  • เช็กชื่อผู้เข้าอบรม (มีประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้แก่ผู้เข้าอบรม)

::: วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ :::

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่
    (ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มรับสมัครด้วย KU Google –  @ku.th)

*** หากเว็บบราวเซอร์ของท่านลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Gmail ไว้แล้ว กรุณาสลับบัญชีผู้ใช้เป็น KU Google – @ku.th เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครในแต่ละหลักสูตร

 ก่อนการอบรม 1 วัน ของแต่ละหลักสูตร
ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบอบรมแบบออนไลน์ด้วย KU Webex
ไปยังอีเมล @ku.th ของผู้สมัคร
ขอให้ผู้สมัครในหลักสูตรนั้น ๆ ทำการยืนยันตัวบุคคลผ่านทางอีเมล