KU Digital Awards ครั้งที่ 3

 

::: เกี่ยวกับโครงการ :::

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม ในการขับเคลื่อนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอรายงานด้วย Data Visualization และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการแข่งขัน การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและยกระดับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

::: ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด :::

1. นำเสนอข้อมูลของหน่วยงานด้วย Dashboard

2. ผลงานสามารถใช้เครื่องมือสร้าง Dashboard ใดก็ได้ เช่น Google Looker Studio, Power BI หรือ Tableau เป็นต้น

3. Dashboard ต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ (Link) โดยตั้งค่าการแชร์ (Share) เป็นสาธารณะ

::: คุณสมบัติของผู้สมัคร :::

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

::: แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :::

+++ ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email (@ku.th) +++

1. ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการฯ และแบบฟอร์มส่งผลงาน

2. แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับส่งรายละเอียดของทีมเข้าร่วมโครงการ

3. แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับส่งรายละเอียด และลิงก์ของผลงาน 

      4. บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร มก. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขยายเวลาปิดรับผลงานจากเดิม
คือ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

::: สถานที่จัดสัมมนา Digital Day | นำเสนอผลงาน | มองรางวัล :::

ห้อง 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์