5 Course – Open Source Program

สถานที่อบรม:  Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 509 ชั้น 5
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

::: ดาวน์โหลดเอกสาร :::

รายละเอียดหลักสูตร

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรม

::: เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการอบรม :::

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับอนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สมัคร

สมัครออนไลน์ในหลักสูตรที่สนใจ
(รับสมัครจำนวน 50 คน / หลักสูตร)

[สมัครออนไลน์]
หลักสูตรที่ 1 การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วย Photopea และ GIMP
วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

[สมัครออนไลน์]
หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร การออกแบบโปสเตอร์ด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

[สมัครออนไลน์]
หลักสูตรที่ 3 การออกแบบโลโก้ด้วย Inkscape
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

[สมัครออนไลน์]
หลักสูตรที่ 4 การตัดต่อวิดีโอด้วย Davinci Resolve
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

[สมัครออนไลน์]
หลักสูตรที่ 5 การอ่านไฟล์ PDF และการใช้งาน KU Digital ID
ด้วย Foxit PDF Reader

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หลังจากที่ท่านสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ขอให้ส่งบันทึกอนุมัติตัวบุคคลมายัง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม