KU Digital Literacy Assessment

เพื่อประเมินทักษะดิจิทัลพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มาประเมินศักยภาพทางด้านดิจิทัลของตนเอง ณ ศูนย์สอบของส่วนกลางบางเขน หรือศูนย์สอบของวิทยาเขตที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ หากนิสิตประเมินผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับประกาศนียบัตร KU Digital Literacy Certification แบบอิเล็กทรอนิกส์ รับรองความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนิสิต มก. (KU Digital Literacy)  

+++ รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล +++

(ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย KU Google Email [@ku.th])

รายงานจำนวนผู้สมัคร / จำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ

วิทยาเขต ศูนย์สอบ
บางเขน Kasetsart IT Square
ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 20-24, 27-28 ก.พ. 66

ปิดรับสมัคร

   
กำแพงแสน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตกำแพงแสน
สอบวันที่ 21-24, 28 ก.พ. / 1, 3 มี.ค. 66

ปิดรับสมัคร

 
ศรีราชา อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
วิทยาเขตศรีราชา
สอบวันที่ 22 – 24 ก.พ. / 1 – 3 มี.ค. 66

ปิดรับสมัคร

 
สกลนคร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.9) ชั้น 2
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
สอบวันที่ 18, 19 / 25, 26 ก.พ. 66
4, 5 / 11, 12 มี.ค. 66
ปิดรับสมัคร