Digital Literacy สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชการ มก.

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)


สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

 นิสิตที่มีรายชื่อเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ติดต่อรับหนังสือ IC3: Digital Literacy Certification ที่คณะของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค จนถึงวันที่ 20 ก.ค. 63

 รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามคู่มือดังนี้ https://docs.google.com/document/d/1S5s3jNesypHalgjF9mRUOGHru7Hc5lRu4wlEdXsGF6k/edit?usp=sharing

 วันที่สอบ นิสิตเตรียมถ่ายเอกสารบัตร ปชช. และ บัตรนิสิต มายื่นที่ห้องสอบ (ตัวอย่างการถ่ายสำเนา)

 สถานที่ทดสอบ…

บางเขน ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน
กำแพงแสน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตกำแพงแสน
ศรีราช ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ห้อง 25202
วิทยาเขตศรีราชา
สกลนคร อาคาร 9 ห้อง 9-209, 9-210, 9-306
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตศึกษาจากเอกสาร และวิดีโอคลิป พร้อมกับทดลองทำแบบทดสอบ ที่เตรียมไว้ให้ ดังนี้

วิทยาเขต เว็บไซต์
 • บางเขน
https://sites.google.com/ku.th/kubkk/home
 • กำแพงแสน
https://sites.google.com/ku.th/kukps/home
 • ศรีราชา
https://sites.google.com/ku.th/kusrc/home
 • สกลนคร
https://sites.google.com/ku.th/kucsc/home

 [รับชมย้อนหลัง] การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล วันที่ 22-23 ก.ค. 63 ที่นี่


สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คู่มือสำหรับเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (IC3) สำหรับบุคลากร มก. ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก กองการเจ้าหน้าที่

  บางเขน
  วิทยาเขตกำแพงแสน, ศรีราชา และสกลนคร

  คู่มือสำหรับเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (IC3) สำหรับบุคลากร มก.​ ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน

 ศึกษาจากเอกสาร และวิดีโอคลิป พร้อมกับทดลองทำแบบทดสอบ ที่เตรียมไว้ให้ ที่นี่

 [รับชมย้อนหลัง] การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล วันที่ 22-23 ก.ค. 63 ที่นี่

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดฝึกอบรม และทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จึงขอเลื่อนวันที่และเวลา จากกำหนดการเดิมของทั้ง 3 โมดูล 4 รุ่น ออกไปก่อน โดยทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งกำหนดการใหม่ให้แก่ผู้สมัครทุกท่านได้รับทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

 แจ้งกำหนดการอบรมและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับบุคลากร มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3dY15Dg (ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับข้อความทาง SMS แล้ว)

 ผู้สมัครหลักสูตร โครงการ IC3 Certificate ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เนื่องจากโครงการทดสอบดังกล่าว เป็นการทดสอบทักษะพื้นฐานการใช้งานดิจิทัล จึงขออนุญาตยกเลิกสิทธิ์ของท่านในการเข้ารับการทดสอบ IC3 Certificate และจะมีการทดสอบมาตรฐานสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ต่อไป


 Training: การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Up Digital Skill)

เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร Digital Literacy ประกอบด้วย Computing Fundamentals, Key Applications และ Living Online ที่ครอบคลุมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทั้ง 4 มิติ คือ การใช้ เข้าใจ การสร้าง และเข้าถึง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในยุคปัจจุบัน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 Test: IC3 Digital Literacy Certification

IC3 Certification ถูกกำหนดมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ และความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างเป็นมาตรฐานสากล การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate เป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้ สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

 การอบรม และการทดสอบ

(1)  ศึกษาจากเอกสารและคลิปวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

(2) เข้าร่วมการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563

(3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมและการทดสอบทั้ง 3 โมดูล (Computing Fundamentals, Key Applications และ Living Online) จึงจะได้รับประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification

*** กรณีสอบผ่านไม่ครบ 3 โมดูล จะได้รับใบรับรองการสอบผ่านเฉพาะโมดูลนั้น ๆ
(ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้ในแต่ละโมดูล)

 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

(1) บุคลากรขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานของท่าน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้แจ้งเวียนขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานของท่านแล้ว (ที่ อว ๖๕๐๑.๒๔/ว.๐๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓)

(2) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ kutraining@gmail.com ทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ท่านทางอีเมล

 ตรวจสอบรายชื่อ

 รุ่นที่ Module 1:
Computing Fundamentals
Module 2:
Key Application
Module 3:
Living Online
รุ่นที่ 1รายชื่อ
 • วันที่อบรม วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ทดสอบ ตามวัน และเวลาที่ท่านเลือก
รุ่นที่ 2 รายชื่อ
 • วันที่อบรม วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ทดสอบ ตามวัน และเวลาที่ท่านเลือก
รุ่นที่ 3 รายชื่อ
 • วันที่อบรม วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ทดสอบ ตามวัน และเวลาที่ท่านเลือก
 รุ่นที่ 4 รายชื่อ
 • วันที่อบรม วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ทดสอบ ตามวัน และเวลาที่ท่านเลือก

*** รับสมัครรุ่นละ 50 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและการทดสอบ

 ประโยชน์ที่ได้รับ

(1) บุคลากร มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) เพื่อความก้าวหน้าของสายงานตนเอง

(2) หน่วยงานของ มก. มีแนวทางพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

(3) มีการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

 ข้อมูลเพิ่มเติม

(1) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี 9 ด้าน

(2) หัวข้อการอบรม และการทดสอบ

(3) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.arit.co.th/certificate/ic3