#2 โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก.

 เกี่ยวกับโครงการ

โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Literacy Project) จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ICDL เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล ดังนี้

1) วัดความสามารถทางดิจิทัลระดับที่ 1 การรับรู้และเข้าถึงโลกดิจิทัล (ICDL Computer & Online Basics)

2) วัดความสามารถทางดิจิทัลระดับที่ 2 พื้นฐานความรู้ทักษะดิจิทัล (ICDL Application Basics)

 คุณสมบัติผู้ทดสอบ

1) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั้นปีที่ 3 และ 4

2) สัญชาติไทย เท่านั้น

3) ไม่เคยรับสิทธิ์สอบในโครงการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาก่อน

4) เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนขอรับการทดสอบไว้ล่วงหน้า เท่านั้น

*** หากไม่มาทดสอบตามวัน และเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบในครั้งต่อไป ***

 เอกสารสำหรับการเข้าทดสอบ

1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนิสิต (แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในวันที่มาเข้ารับการทดสอบ)

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 1 ชุด

4) หากไม่มีเอกสารข้างต้น อาทิ สูญหาย บัตรหมดอายุ อนุโลมให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด

 สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบ

+++ นิสิตลงชื่อเข้าแบบฟอร์มใบสมัครด้วย KU Google Email  (@ku.th) เท่านั้น +++

 รอบที่ 5 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. (รับสมัครรอบละ 63 คน) 

 แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้แทนคณะ สำหรับประสานงานโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ดาวน์โหลดโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล

 จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 เว็บไซต์สำหรับเข้าไปดูรายละเอียด การเตรียมสอบ และหัวข้อสอบ