แบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์

ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำชี้แจง สอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ในวัน, เวลา และหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมอบรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการผู้ที่สนใจต่อไป


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อจักได้นำไปเป็นฐานข้อมูลส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 2 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์

สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร

1. กลุ่ม Microsoft Office
1.1 Microsoft Word
1.2 Microsoft Excel
1.3 Microsoft PowerPoint
1.4 Microsoft Access
1.5 Microsoft Publisher
1.6 OpenOffice.org

2. กลุ่ม Web Application & Web Design
2.1 Joomla
2.2 WordPress
2.3 Moodle
2.4 Adobe Dreamweaver
2.5 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
2.6 การเขียนโปรแกรมด้วยภาาษา Java Script
2.7 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R สำหรับงานวิจัย

3. กลุ่ม Art & Graphic Design
3.1 Adobe Photoshop
3.2 Adobe Flash
3.3 Adobe Illustrator
3.4 Adobe Indesign
3.5 PhotoScape (Open Source)

4. กลุ่ม Computer Maintenance & Network
4.1 การใช้งานเครื่อง MacIntosh
4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ PC, Notebook
4.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Lan, WiFi)

5. กลุ่ม Internet & Social Media
5.1 การใช้งาน Internet
5.2 เทคโนโลยียุคใหม่ Social Media & Social Network


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม

ทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่สนใจต่อไป