course3

40 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_click แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554"

icon_click จดหมายประชาสัมพันธ์ 24หน่ยงานภายนอก มก. | 24หน่วยงานภายใน มก.

24วิธีการสมัคร

77 ส่งใบสมัครมาที่ งานฝึกอบรม สบค.มก. โทรสาร. 0-2562-0957

77 ลงทะเบียนออนไลน์ |ที่นี่|


37 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร 11 : การใช้โปรแกรม Illustrator

 icon_click37 รุ่นที่ 1 : วันที่ 5 - 7 กันยายน 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.

หลักสูตร 12 : เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

icon_click37 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.

หลักสูตร 13 : สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla

รุ่นที่ 1 19-20 ก.ย. 54 38 ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่นที่ 2 19-20 ต.ค. 54 38 ตรวจสอบรายชื่อ

หลักสูตร 14 : สร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle v2

17-18 ต.ค. 54 38 ตรวจสอบรายชื่อ


77เดือนกุมภาพันธ์ 2554

|อบรมแล้ว| Microsoft office 2007 กับงานในสำนักงาน วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. 40 ข้อมูล

77เดือนมีนาคม 2554

|อบรมแล้ว| เทคนิคการใช้ Microsoft Word 2007 อย่างมืออาชีพ วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. 40 ข้อมูล

|อบรมแล้ว| เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2007 อย่างมืออาชีพ วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. 40 ข้อมูล

|ยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครไม่เต็มจำนวน| เทคนิคการทำงานด้วย Microsoft Word 2007 อย่างมืออาชีพ
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 31 มี.ค. 54 เวลา 17.30 - 20.30 น. 40 ข้อมูล

77เดือนพฤษภาคม 2554

|อบรมแล้ว| Joomla Web Service & Extension รุ่นที่ 1 วันที่ 9 -12 พฤษภาคม 2554  40 ข้อมูล

|อบรมแล้ว| เทคนิคการทำงานด้วย MS Word 2007 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 30,31 พ.ค. - 1 มิ.ย./17.30-20.30 น. 40 ข้อมูล

77เดือนมิถุนายน 2554

|อบรมแล้ว| มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver รุ่นที่ 1 : วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.  40 ข้อมูล

|อบรมแล้ว| Photoshop for Web วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30 - 20.30 น. 40 ข้อมูล

77เดือนกรกฎาคม 2554

|ยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครไม่เต็มจำนวน| Basic Flash Workshop for Web รุ่นที่ 1 : 4 - 8 กรกฎาคม  2554 เวลา 17.30 - 20.30 น. 40 ข้อมูล 

|อบรมแล้ว| สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย Wordpress 13 -14 กรกฎาคม  2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. 40 ข้อมูล 

77เดือนสิงหาคม 2554

|อบรมแล้ว|Photoshop for Web 8-10 ส.ค. เวลา 9.00-16.00 น. 40 ข้อมูล

|อบรมแล้ว|โปรแกรม R สำหรับงานวิจัย 23-24 ส.ค./9.00-16.00 น. 40 ข้อมูล

|อบรมแล้ว|เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop 30-31 ส.ค./9.00-16.00 น. 40 ข้อมูล

77เดือนกันยายน 2554

|อบรมแล้ว|การใช้โปรแกรม Illustrator 5-7 ก.ย./9.00 - 16.00 น. 40 ข้อมูล

|อบรมแล้ว|มื่อใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver รุ่นที่ 2 12-16 ก.ย./17.30-20.30 น. 40ตรวจสอบรายชื่อ

|อบรมแล้ว|สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 1 19-20 ก.ย. 54 40 ตรวจสอบรายชื่อ