งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุุประสงค์การดำเนินงานดังนี้

1. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนิสิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่สังคมและชุมชน

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ บุคลากร มก. นิสิต มก. และบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการนำผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป

2. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ e-University

3. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและนิสิตให้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน

4. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคคลเป้าหมาย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ

วิธีการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประโยชน์

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3. ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร

กลุ่ม Office (ระดับต้น – ระดับกลาง)

คำอธิบายหลักสูตร

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานสำนักงานด้วย Microsoft Office 2007 (Word, Excel และ PowerPoint) ด้านการจัดการเอกสาร การสร้างตารางคำนวณ และการสร้างงานนำเสนอ Office 2007 จะมีเครื่องมือช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก และสร้างชิ้นงานอย่างมืออาชีพมากยิ่งขั้น

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office 2003

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนางานด้วยการใช้ Microsoft Office 2007

กลุ่ม Web Application & Web Design (ระดับต้น – ระดับกลาง)

คำอธิบายหลักสูตร

ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ หรือ CMS ใช้ในการสร้างเว็บไซต์แบบไดนามิก สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

กลุ่ม Art & Graphic Design (ระดับต้น – ระดับกลาง)

คำอธิบายหลักสูตร

การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่ง รูปภาพ ในสไตล์ต่างๆ ดังนี้

• การตกแต่งภาพ แก้ไขภาพ ย่อขนาด เปลี่ยนประเภทไฟล์ ด้วย Adobe Photoshop CS3

• การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ด้วย Adobe Flash CS3

• สร้างงานกราฟิกในแบบเวกเตอร์ เน้นความคมชัดของเส้นเป็นหลัก เช่น ภาพโลโก้ ตราบริษัท และภาพลายเส้นแบบคลิปอาร์ต ด้วย Adobe Illustrator CS3

• สร้างสรรค์งานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร ด้วย Adobe Indesign CS3

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านกราฟิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านกราฟิก

กลุ่ม Multimedia (ระดับต้น – ระดับกลาง)

คำอธิบายหลักสูตร

การใช้ Streaming Media Technology ในการนำเสนอข้อมูล Audio/Video ผ่านระบบ Internet

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้าน Media

กลุ่ม Internet (ระดับต้น – ระดับกลาง)

คำอธิบายหลักสูตร

เครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ใช้ทำงานบนหน้าเว็บ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านต่างๆ บนเว็บไซต์ ทำให้มีลูกเล่นต่างๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าการนำเสนอข้อมูลเพียงอย่างเดียว สามารถสร้างเอกสารและใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์ เข้าถึงและแก้ไขได้จากทุกที่

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้เครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์กับงาน

กลุ่ม Computer Maintenance & Network (ระดับต้น – ระดับกลาง)

คำอธิบายหลักสูตร

• สามารถตรวจสอบไวรัสและสปายแวร์ ปรับแต่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

• ความรู้พื้นฐานและเข้าใจองค์ประกอบของ Network เบื้องต้น และสามารถวางแผน จัดการ และแก้ไขปัญหา Network เบื้องต้นได้

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ และต้องการที่จะดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดการกับ Network เบื้องต้น