สำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ e-University จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(คลิกเลือกโครงการอบรมที่ต้องการสมัครเข้าร่วม)

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

 สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์