พิมพ์ PDF

..........ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

..........ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รอบที่ 3 | รายละเอียดหลักสูตร รอบที่ 3 | ใบสมัคร รอบที่ 3 | สมัครออนไลน์

 จดหมายประชาสัมพันธ์ รอบที่ 3  [ภายนอก] [ภายใน]

หลักสูตร เดือนธันวาคม 2555วันที่ / เวลา
1. สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project12-13 ธันวาคม 2555/09:00-16:00 น.

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครของแต่ละหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านอบรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 สู่ชีวิตที่ทันสมัยด้วย Windows 7
(ระดับพื้นฐาน)

ระบบปฏิบัติการใหม่ของบริษัทไมโครซอฟท์โดยเน้นความคล่องตัว การใช้งานกับ Lifestyle ที่ง่ายและสะดวกดีไซน์ล้ำสมัยลูกเล่นมากมาย

 รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. 2555 ยกเลิกหลักสูตร* | รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2555 อบรมแล้ว|
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ก.ค. 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

หลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวกล้อง โหมดถ่ายภาพ การปรับปุ่มต่างๆ ที่จำเป็นและนำภาพถ่ายมาตกแต่งให้สวยงามด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop อย่างมืออาชีพ

 วันที่ 27-29 มี.ค. 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 3 มือใหม่ใช้งาน Tablet
กับ Android OS
(ระดับพื้นฐาน)

ใช้งานแท็บเล็ต Android และ Android OS และคุณสมบัติและความสามารถกับ Widget สารพัดประโยชน์บนสไตล์การใช้งานครบครัน และติดตั้งแอปพลิชั่นเสริมเด็ดๆ

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*| รุ่นที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*

รุ่นที่ 3 วันที่ 23 มิ.ย. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*| รุ่นที่ 4 วันที่ 18 ส.ค. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*

หลักสูตรที่ 4 สนุกกับการสร้างงานที่หลากหลายด้วย Microsoft Office 2010 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

เรียนรู้เทคนิค และรูปแบบใหม่ๆ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 สำหรับงานในสำนักหลากหลายรูปแบบ

 รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 เม.ย. 2555 อบรมแล้ว รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 ส.ค. 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 5 สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access 
(ระดับพื้นฐาน)

การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดการแสดงผลและค้นหาข้อมูล เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปสำหรับใช้งานในองค์กรตามต้องการ

 รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 เม.ย. 2555 อบรมแล้ว   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2555 อบรมแล้ว

รุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 พ.ย. 2555

หลักสูตรที่ 6 Android App Development with Java
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

เข้าสู่โลกของการพัฒนาโปรแกรม Android รู้จักคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของ Java ไปสู่การเขียนโปรแกรมพัฒนา Android Application

 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-18 พ.ค. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*   รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 ต.ค. 2555

หลักสูตรที่ 7 สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

การจัดการบทความ เนื้อหา หมวดหมู่ การจัดการแม่แบบ การทำงานกับ Module เพื่อจัดการ Components การกำหนดสิทธิ์ของสมาชิก และการนำเว็บไซต์ขึ้นสู่ Server เพื่อการเผยแพร่ต่อไป

 รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 พ.ค. 2555 อบรมแล้ว   รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 ต.ค. 2555

หลักสูตรที่ 8 Joomla Advanced Template 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

เน้นการพัฒนาระบบงานเว็บไซต์ Joomla ที่ควบคุมโดย Template และสามารถประยุกต์ใช้ระบบงานต่างๆ เข้ากับเว็บไซต์องค์กรของตนให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

 วันที่ 23-24 พ.ค. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*

หลักสูตรที่ 9 e-Commerce by Joomla 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Joomla VirtueMart สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจผ่านทางออนไลน์

 รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 มิ.ย. 2555 ยกเลิกหลักสูตร* รุ่นที่ 2 วันที่ 5-7 ก.ย. 2555 ยกเลิกหลักสูตร*

หลักสูตรที่ 10 สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle V2 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

สร้างเว็บไซต์ระบบบริหารเนื้อหาการสอนและการเรียนรู้ (Learning Content Management System-LCMS)

 วันที่ 18-19 มิ.ย. 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 11 มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

เรียนรู้วิธีการสร้าง แก้ไข ตัดต่อภาพ สร้างแบนเนอร์ ทำแบ็คกราวน์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเพื่อนำมาตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม

 วันที่ 9-11 ก.ค. 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 12 โปรแกรม R สำหรับงานวิจัย 
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การจัดการข้อมูลวิจัยอย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านสถิติงานวิจัย

 วันที่ 6-7 ส.ค. 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 13 สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project
(ระดับพื้นฐาน)

Project Management เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารโครงการโดยตัวโปรแกรมสามารถจัดการงาน เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ และสามารถออกรายงานและเชื่อมโยงการทำงานกับโปรแกรม Office ส่วนอื่นๆ ด้านการบริหารจัดการเวลา เช่น Outlook หรือ Word

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2555 อบรมแล้ว  รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2555

หลักสูตรที่ 14 สร้าง E-Book และ ePub มืออาชีพด้วย Adobe InDesign
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

การใช้โปรแกรม Adobe Indesign โดยเน้นการสร้างไฟล์ E-Book ในรูปแบบ Interactive และ ePub สำหรับเปิดในอุปกรณ์พกพาต่างๆ โดยฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา E-Book | ePub

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2555 อบรมแล้ว

หลักสูตรที่ 15 เครื่องมือครูยุคใหม่เพื่อเยาวชนในศตวรรษที่ 21
(ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ (Social Learning Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในเว็บ 2.0 สำหรับผู้เรียนในการสร้างสาระและชิ้นงานดิจิทัล

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2555 ยกเลิกหลักสูตร* รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 ยกเลิกหลักสูตร*

รุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2555    รุ่นที่ 4 วันที่ 29 - 30 กันยายน 2555

หลักสูตรที่ 16 Security Awareness

(ระดับพื้นฐาน) บรรยาย Thai

ยกระดับความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและปลอดภัย รับทราบถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ยกเลิกหลักสูตร* รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ยกเลิกหลักสูตร*
รุ่นที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2555  
รุ่นที่ 4 วันที่ 12 ตุลาคม 2555
รุ่นที่ 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 รุ่นที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2555

หลักสูตรที่ 17 Network Security (3 day Training)

(ระดับปานกลาง) บรรยาย Eng

ออกแบบและพัฒนาระบบให้ถูกต้องและปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ทางด้านไอที

รุ่นที่ 1 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 ยกเลิกหลักสูตร* รุ่นที่ 2 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2555

รุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

หลักสูตรที่ 18 Wireless Security (Offending&Defending)

(ระดับสูง) บรรยาย Eng

ความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน Linux, Command line TCP/IP Networking และปัญหาที่เกิดขึ้นหากใช้ Wireless

รุ่นที่ 1 วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2555 ยกเลิกหลักสูตร* รุ่นที่ 2 วันที่ 17-20 กันยายน 2555

รุ่นที่ 3 วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2555

หลักสูตรที่ 19 Intrusion Analysis

(ระดับสูง) บรรยาย Eng

วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อ่านข้อมูลจากระบบ Log ได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555

หลักสูตรที่ 20 Security Essential Level 2

(ระดับสูง) บรรยาย Eng

GSEC ของสถาบัน SANS/GIAC พร้อมสอบ Certificate

วันที่ 8-9, 15-16 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 5-6, 12-13 พฤศจิกายน 2555 (จำนวน 8 วัน)

หลักสูตรที่ 21 Joomla Advance Extension Workshop

(ระดับปานกลางถึงระดับสูง)

มุ่งเน้น Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาระบบงานโปรแกรมเสริม (Extensions) ที่มีความซับซ้อนทุกระบบยอดนิยม เช่น e-Commerce, แกลอรี่รูปภาพ, ระบบดาวน์โหลดเอกสาร และระบบเว็บไซต์หลายภาษาพร้อมด้วยเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย

  รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555

หลักสูตรที่ 22 สร้างงานสิ่งพิมพ์องค์กรอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Publisher

(ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง)

พัฒนางานด้านสิ่งพิมพ์ระดับองค์กรได้อย่างมืออาชีพ และ Workshop เช่น การ์ด, โปสเตอร์, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในองค์กร เป็นต้น เน้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนางานสิ่งพิมพ์ได้จริงและสะดวก รวดเร็ว+

รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

*ยกเลิกหลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครไม่เต็มจำนวน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรใบสมัคร | สมัครออนไลน์

 จดหมายประชาสัมพันธ์ รอบที่ 3 [ภายนอก] [ภายใน]