ดาวน์โหลดแผนที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์

งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร.0-2562-0951-6 ต่อ 2506, 2507, 2514, 2573, 2574 โทรสาร. 0-2562-0957